ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Пет пъти по-слаб отстрел на дива свиня отчитат в ЛРС-Габрово

габрово лов

На територията, стопанисвана от ДГС-Габрово, ловуват 13 ловно-рибарски дружинки, членове на ЛРС„Чардафон“. Според на¬правена статистика на груповия лов на дива свиня сезон 2019/2020 г. спрямо сезон 2020/2021 г. се наблюдава зна¬чително намаляване на популацията на дивата свиня и респективно с това по-малък брой на ловците и проведе¬ните ловни излети през изминалия сезон. През ловен се¬зон 2019/2020 има данни за участвали 9763 ловци при про¬ведени 641 ловни излета, докато през скоро приключилия групов лов на дива свиня са регистрирани 5829 ловци при проведени 444 ловни излета, което показва, че интересът към ловуването е спаднал с почти 50%.
Регистрираният отстрел на дива свиня показва, че този сезон отстреляният дивеч е 1/5 от този през ловен сезон 2019/2020 г., а именно – 87 бр. отстрел на дива свиня при групов лов през сезон 2020/2021 г., спрямо 509 бр. отстрел през 2019/2020 г. За значително намалялата популация на дивата свиня може да се вини Африканската чума по свинете, за която има регистрирани 7 положителни проби от нача¬лото на ловен сезон 2020/2021г. Първоначалното скептич¬но отношение на ловците към болестта вече е изместено от отговорността и желанието им за опазване на дивеча. Ловците са обучени и лесно разпознават симптомите на болестта АЧС, като при констатирани такива труповете на животните биват загробвани по надлежния ред. При тези животни, при които няма външни белези и симптоми, биват изследвани кръвни проби и при установяване на положи¬телен резултат месото бива унищожено.
Служителите на ТП ДГС-Габрово са извършвали провер¬ки при всеки ловен излет, като няма данни за констатирани нарушения.


РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ