НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

На Югозапад – Слаба слука на диви свине, добра – на хищници

вълци - зима

 Това е сравнителното количествено съпоставяне спрямо резултатите от предходния ловен сезон за осемте сдружения от Благоевградска област. Тревожната тенденция за броя на отстреляните диви свине на Югозапад трай­но сочи драстичен спад спрямо планирания отстрел и сравнено с близките отминали години. Причините бяха тема на дискусии както на общите събрания на дру­жинките и сдруженията, така и коментарите в ловните среди. Най-общо се посочваха непрекъснато нараства­щият брой на хищниците при всички техни представи­тели, влошаване количествено и качествено на храни­телната среда, непрекъснатото нарастване на броя на едрия домашен добитък със съпровождащи овчарски кучета без спъвачки на територията на дребнодиве­човите ловни полета, промяната на климата с трайни засушавания през лятото и есента, засилена интензив­ност на горскостопански дейности в тях. Резултатите бяха отчайващи за ловните дружинки, ловуващи в дребнодивечови територии в Рила, Пирин, Родопите и Беласица.

750 чакала означава двойно по-голям отстрел в ЛРС-Бяла, Русенско

Спадът при някои дру­жинки надхвърля 50-60% и в средите на ловците вече се забелязва сериозно без­покойство и липса на ин­терес към ловните излети. Според мнозина този срив е последица и от два други фактора, свързани с адми­нистриране на законовите срокове за ловуване. Реше­нието миналата година да се ловува и през февруари заради опасността от аф­риканската чума е спорно и още миналата година на много места беше изразено недоумението от това реше­ние и неговата адекватност по отношение на райони, където не бяха регистри­рани случаи на заболяване от африканската чума. Те­първа ще берем плодовете от грешката да се избиват и свине-майки вече в на­преднала бременност. Като капак дойде и нареждането да се спре подхранването с концентриран фураж. По­следиците вече са налице, изводите – направени, а поправянето на грешките- трудно и дългосрочно.

На обратния полюс е статистиката за отстреля­ните хищници в рамките на активния ловен сезон, когато има най-подходящи условия и предпоставки за борба с тях. В осемте лов­ни сдружения на Югозапад са отстреляни 113 вълка, 437 лисици, 193 чакала и 147 белки. Адмирации за нагласата за безкомпро­мисна борба с хищниците заслужават ловните сдру­жения в градовете Сандан­ски, Гоце Делчев и Петрич. Тревожна е тенденцията за разширяването на ареала на разпространение на ча­кала във все повече от по- ниските райони, което ще има фатални последици за дребния космат и пернат дивеч. Дискусионнна е и те­мата за стимулиращи въз­награждения за отстреляни хищници.

Трудна и противоречива година не само заради све­товната пандемия на коро­навируса, но и за любите­лите на ловния спорт.

Кузман Петров

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ