НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Омуртаг – Ловът на гривяк е приоритетен

лрс-омуртаг гривяци

„Основно на гривяк ловуват нашите ловци от нача­лото на сезона. Добри отзиви идват от градските дружини, а също и от селата Врани кон, Висок, Обител – споделя ръководителят на ЛРС-Омуртаг Николай Наумов. – Този лов е труден, но същевременно е доста атрактивен и има своите почитатели. Пъдпъ­дъците не са много, но може да има повече слука, ако се правят по-обширни преходи и има добре обучени куче­та. Групирани са предимно в по-влажни зони. Към гур­гулицата пък отношението на ловците е по-специално. Откакто ограничиха излетите до един седмично заради на­маляваща популация, сякаш решиха да я пазят и почти не ловуват. Нашите хора са много съвестни по отноше­ние на лова…“

Той допълни още факти от лични наблюдения или информация от ловните дружини.

Най-оптимистичната но­вина е от ЛРС-Омуртаг е, че вече виждат дви­жение на диви свине из тех­ните ловни полета. За дълго време не е имало живот в горите, но са дошли отня­къде, даже са забелязани и майки с малки прасенца. Все пак за местните ловци този дивеч си остава номер едно и с нетърпение очакват да се открие сезона. В този смисъл приветстват реше­нието да има два ловни дни седмично.

Прави впечатление уве­личената популация от бла­городен елен. Това показват и резултатите от пролетната таксация, а и самите ловци често се срещат с красиви­те животни по живописните гористи хълмове в района. Фазани и яребици също по­казват трайно присъствие.

Председателят на ЛРД-Камбурово Хасан Халилов също потвърди за силен лов на гривяци при тях. Сред най-активните ловци са бив­шият председател Румен Къ­нев, Хасан Черак, Мустафа Якубов. Пъдпъдъци няма, но това е очаквано, предвид прибързаното изораване на ожънатите площи. Търсят ги по необработваеми земи, но слуката е скромна. Затова наблягат на гривяците.

Младен ДОБРЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ