140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

100% изпълнен план за отстрел на диви свине в ЛРС-Сандански

сандански лов

Поглеждайки географията на ловните полета на 18- те дружинки на ЛРС „Сокол 1920“ в гр. Сандански, вед­нага правят впечатление три факта – граничат с две съседни държави – Гърция и Северна Македония, лов­ните им полета са на терито­рията на три планини – Пи­рин, Славянка и Малешевска – и на територията на три държавни горски стопанства – Сандански, Струмяни и Катунци. Сумарно тези пло­щи са 76182 ха, а ловците, които упражняват любимото си хоби, са 1300. Тези пред­поставки, събрани още вед­нъж, предопределят едни от най-добрите отстрелни резултати в целия Югозапад за сезон 2021-2022 г. Пла­нът за отстрел на диви сви­не беше изпълнен на 100% – при план 356 са ползвани 379. За поредна година кла­сацията за най-добра слука се води от дружинките в Ка­лиманци с 57, Петрово – 54, Игралище – 53 и Горно Спан­чово – 46. Сигурно е, че тази статистика ще предизвика благородната завист на ло­вците от различни краища на страната. Според инж. Светла Костадинова, коя­то е главен специалист по лова в сдружението, през последните години се води разяснителна работа отчета по отстрела да бъде не само навременен, но и точен. Лов­ните дружинки са наясно, че верният отчет е не само ус­тавно задължение, а и добра база за сравнение и анализ и допълнително хвърля пред­варителна информация вър­ху запасите след пролетната таксация.

Едно от водещите лов­ностопански мероприятия – целогодишната битка с различните видове хищници – също е показателна за отго­ворното отношение на мест­ните ловци на този фронт. Ловците от сдружението в Сандански са отстреляли 26 вълка, най-много от всички сдружения в Благоевградска област. Трайна е тенденция­та за непрекъснато увелича­ване на този хищник в райо­на. В този смисъл тревожен е и фактът, че чакалите в равнинните полета непре­къснато се увеличават. Това води до тежки щети най-вече за запасите от сърна, заек и пернати. През сезона са от­ стреляни 19 чакала, а допре­ди няколко години този хищ­ник отсъстваше от тукашните ловни полета. Традиционно добра е равносметката и за отстреляните лисици – 120. Проведената на 12 март таксация потвърждава по­степенното увеличаване на запасите на всички видове полезен дивеч, което оба­че е предпоставка и за ръст на хищниците. Похвална е стратегията на сдружението уточнените парични възна­граждения за различните видове хищници да се из­плащат точно и навреме съ­образно законовата методо­логия и съвместно с горските стопанства. В зависимост от финансовото състояние на сдружението не е изключено премията за някои видове да бъде и увеличена, което ще има позитивен ефект върху ефективността от тази битка.

Един безспорно успешен ловен сезон – доказател­ство, че управителният съ­вет и щатното ръководство на „Сокол 1920“ в Сандански са на прав път в амбицията да отговорят на съвременни­те изисквания и стандарти в ловния спорт.

Кузман ПЕТРОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ