НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

В ЛРС-Славейно ловците от Баните са първенци

славейно лов

Важна част от ловния жи­вот на всяка дружина или сдружение е, когато се напра­ви равносметка на постигна­тото. Това обикновено става след приключване на ловни сезон и когато започват ме­роприятията за подготовка­та на отчетните събрания. Задачата е не просто да се попълни статистика, а на ба­зата на постигнатите резул­тати се направят изводи за състоянието на дивечовите запаси, проблеми или боле­сти, които да притесняват или налагат вземането на неотложни мерки.

Малко хронология в ре­троспективен план. Ловно- рибарско сдружение „Глухар” с. Славейно води изключи­телно точна статистика на отстрела през ловния сезон, като на базата на постигна­тото се правят и анализи­те. Обичайно рзултатите в сдружението винаги се съ­общават по дружини, а това не само дава възможност да се видя резултатите, а и да се мотивират ловците за постигане на по-добри резул­тати. В този порядък резул­татите по дружини са както следва. При дивата свиня: Славейно-47 бр., Петково-49 бр., Баните-83 бр., Давидко­во-62 бр., Загражден-82 бр., Стража-13 бр., и Търън-29. При сърната резултатите са по-скромни: Славейно-4 бр., Петково-3 бр., Баните-4 бр., Давидково-2 бр., Заграж­ден-6 бр., Стража-0 бр., и Търън-1. През тази година единствената дружина, която се окичва с ловен трофей от благороден елен е дружина­та в Давидково, като в актива си добавя един елен.

На Югозапад хищниците винаги са на прицел

През тази година резул­татите при хищниците са по скромни, като традиционно се стреля по лисица, като са отстреляни общо 67 лисици, като първенец е ловната дру­жина в Баните с отстреляни 34 лисици. Въпреки наличие на вълци през годината няма слука.

Искра Сиракова

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ