140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

На територията на РДГ-Велико Търново ползването на дивеча се увеличава

велико търново отстрел

Отстрелът на дива свиня е най-масов за всички ловно-рибарски сдружения на тери­торията на Регионалната ди­рекция по горите във Велико Търново. Резултатите сочат, че за изминалия ловен сезон изпълнението на плана е сла­бо. Достигнати са само 37 % реализация на предвидено­то, което все пак е по-добре от отчетеното през миналата година, когато цифрата беше едва 17 %.

Нито едно лов­но-рибарско сдружение не е изпълнило плана си. Както се знае, причината е най-вече в АЧС, която намали драстично популацията на дивите свине.

Според отчетените резул­тати почти всички сдружения завишават изпълнението на своите планове за отстрел на дивя свиня в сравнение с предходния ловен сезон. Според цифрите най-добре са ловците от Златаришката община с 90 % реализация на предвиденото, Стражица – 72 %, Горна Оряховица – 45 %, Елена – 44%. По-сериозно са увеличили отстреляните жи­вотни ловните сдружения в Павликени, Златарица, Елена, Горна Оряховица, Велико Тър­ново, Полски Тръмбеш.

Спад в отстрела на диви свине обаче отбелязват свищовските ловни дружини, които отчитат едва 9 % изпълнение на своя план и причината, естествено, е най- вече в драстичното намалява­не на популацията на този ди­веч заради АЧС, последиците от която бавно отминават.

Два вълка, чакал и лисица за един ден отстреля ловец от ЛРД–Шилковци

Завишен отстрел се забе­лязва при благородните елени и сърните. Увеличава се и от­стрелът на хищници, ала има какво да се желае още. Най-сериозни са резултатите при чакала – 85 % изпълнение на плана при 60 % за предишния ловен сезон, а при лисиците – 49 % при 45 % през предход­ната година.

По-добре се спра­вят ловните сдружения със задачата за ограничаването на популацията на вълците. Чле­новете на дружините, опреде­лени за отстрел на хищници, приемат сериозно своите задължения – правят стърви­лища, чакала, което много им помага при отстрела.

Така на­пример в отдадения под арен­да държавен дивечовъден участък „Буковец” в Еленския Балкан бяха отстреляни 5 въл­ка, в ЛРС в Елена – 3, като 2 от тях бяха отстреляни след при­ключването на ловния сезон, във Велико Търново – 2.

Милка ДЕНЕВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ