140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловът на диви свине е основен, хищниците са голям проблем в ЛРС-Елена

събрание елена

На годишното отчетно съ­брание на сдружение „Ловно- рибарско дружество „Сокол 1899”-гр. Елена‘‘ беше на­правен задълбочен анализ на свършеното от дружини­те през 2021 г. и отминалия ловен сезон, като не бяха пропуснати слабостите и проблемите, които трябва да се решават в бъдеще.

„Ловностопанската дейност е най-важната и основна за сдружението,” подчерта в до­клада на УС неговият пред­седател Тихомир Кузманов. Приоритетни са опазването и стопанисването на дивечово­то богатство, борбата с бра­кониерството, с болестите, най-вече с АЧС‘‘.

Освен грижите за дивеча за ловците е важно и не­говото ползване. В района се ловува на дива свиня и пернат дивеч, като основен остава свинският лов. През отминалия ловен сезон при план 234 диви свине са от­стреляни само 90 и причи­ната е в АЧС.

Най-добре се справи дружината в Палици, която дори преизпълни плана си. През последните години все по-сериозно се ловува и на прелетен и водоплаващ дивеч. Най-добре в лова на пъдпъдъци се справиха дру­жините в Дрента, Тодювци, „Елена-Усои”. Незначителен през отминалия ловен сезон обаче е острелът на водопла­ващи птици.

Знае се, че изпълнението на ловностопанските меро­приятия започва с таксация­та. Популацията на дивата свиня през последните годи­ни значително се е стопила заради АЧС.

Благородните елени се увеличават, сър­ните обаче намаляват.

Уве­личава се леко и запасът от див заек. Явно промяната в местообитанията, тоталната химизация и съвременната механизация ще влияят не­благоприятно на популацията на този дивеч и в бъдеще. Да добавим и бракониерството.

Тревожно е, че се увеличават хищниците, особено чакали­те.

В ловните полета на някои дружини има и вълци – Дрен­та, Шилковци, Тодювци, Еле­на и Яковци. В землището на Яковци през отминалия ловен сезон беше отстрелян вълк. А от началото на тази годи­на вече са отчетени 4 такива хищника.

Най-добре с отстре­ла на чакали и лисици са се справили дружините в Шил­ковци, Яковци, „Елена-Усои”.

Грижите за дивеча са много важна задача. На събранието беше отчетено, че все повече ловци се включват в тази дей­ност, правят се нови хранил­ки и се ремонтират старите. Почти всички дружини разпо­лагат с такива автоматични съоръжения, като се изготвят графици за непрекъснатото им зареждане.

На повечето места подхранването про­дължава целогодишно, което помага за оцеляването на дивеча. И в бъдеще ловците ще продължат да се грижат за дивечовото богатство. По- сериозно внимание трябва да се обърне на отстрела на хищници, които имат нема­лък дял за намаляването му.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ