ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Преизпълнен план за хищници в ЛРС-Габрово

габрово лов

Статистиката на ловното сдружение в Габрово до­казва, че има висок интерес към ловуването на хищници, които се срещат из местните ловностопански райони. Да­нните сочат, че към 31 март 2022 г. габровските ловци са отстреляли 302 чакала – почти 145% изпълнение на предвидения план за ползва­не. Подобна информация за пореден път олицетворява твърде наболелия проблем с този хищник и говори, че неговата популация е пре­комерна и чакали се срещат дори в райони с надморска височина, които не предста­вляват подходящо место­обитание за вида. Висок е и отстрелът на лисици – те са 233, което е почти 203% изпълнение на заложения план. ЛРС „Чардафон”-Габрово про­дължава практиката да из­плаща по 10 лв. за всеки отстрелян и регистриран в ОДБХ-Габрово хищник. За 2021 г. изплатената сума по тази линия е 2950 лв.

Мариана МАНДИЧЕВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ