140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Само 2 дружинки нямат отстреляна дива свиня в ЛРС-Златарица

златарица лов

Успешно приключи отмина­лият ловен сезон за сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол – 1910” в Златарица. Планът за отстрел на дива свиня е реализиран на 90%, съобщи специалистът по лова на сдружението Румен Бобон­ков. Според предоставената информация това е най-до­брото изпълнение от всички 11 ловно-рибарски сдружения на територията на Регионал­ната дирекция по горите във Велико Търново, в която влиза и Габровска област. Макар че заразата АЧС и в района на ЛРС-Златарица все още не е отминала оконча­телно, резултатите видимо се подобряват, след като за пре­дишния ловен сезон е отчете­но изпълнение от 36%. Сега има само 2 дружинки, които не са успели да отстрелят дива свиня. Радостното е, че по време на ловните излети не е имало нито едно произшест­виe, което не е никак маловаж­но за участниците в лова.

Предлагат нулева година за ползването на сърни в ЛРС-Троян

Освен за диви свине злата­ришките ловци излизат и за пернат дивеч, но в тази об­щина той се среща по-рядко, особено нагоре в Балкана, и затова не може да се разчита на по-сериозни резултати в птичия лов. Все пак за сезона има отстреляни 43 фазана. Някои дружини организират ловни излети за пъдпъдъци, някъде за водоплаващи птици, но повече ловци разчитат пре­димно на дивите свине. През отминалия ловен сезон оба­че няма отстреляни сериозни трофейни глигани.

Сдружението отчита добър отстрел и на хищници. Ловните дружини излизат главно за ча­кали и лисици. Освен индиви­дуалния лов, през отминалия ловен сезон някъде организи­раха и групов. Ограничаването на популацията на хищниците продължава и сега.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ