НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Добри приходи за ЛРС-Поморие от лова на бекаси

поморие бекаси

Добър сезон на хищници, яребици и зайци и 5000 лева приходи от лов на бекаси по линия на организирания ловен туризъм, отчитат ло­вците от Поморие, като най-добър е резултатът при от­стрела на хищници.

Заради липсата на дива свиня пове­чето от ловците ловуват на хищници. Отстрелът при чака­ла е 370 броя, а при лисицата 130.

поморие бекаси

Числата, които добре говорят слуката на ловците, е резултат и от финансовото стимулиране за успешно­то им ловуване.

С решение на УС на „Ловно-рибарско дружество „Гларус” – гр. По­морие за всеки отстрелян чакал дружинката, която го е отчела, получава 20 лева под формата на материали за ловностопанско меропри­ятия, обясни председателят на сдружението Дончо Дончев.

Така се фи­нансира грижата за диве­ча и достъпът до ловищата. Дружинките инвестират и в изграждането на волиери за доотглеждане на фермено развъден дивеч.

И то въпреки факта, че броят на издадените разре­шителни за лов за отмина­лия сезон е наполовина на броя разрешителни за сезон 2020/2021. Оттам и постъ­пленията в касата на лов­ното-рибарското сдружение са намалели.

 „Независимо от каскада­та от кризи, увеличаваме разселването на дивеч”, подчерта председателят Дончев.

Само за тази година ловностопанския район на „Ловно-рибарско дружество „Гларус” – гр. Поморие, което стопанисва 45553.1 ха ловна площ, ще бъде обогатен с 1100 яребици, 200 фазанови птици, 200 полудиви патици и 40 заека.

„Чумата много лошо се от­рази, а 50 на 100 от членове­те на сдружението са в т. н. „горски дружини”. Ползване­то при дивата свиня за цяло­то сдружение е 6 екземпля­ра. На фона на отстрела от 450 животни от този вид за сезон 2019-2020 г. намале­нието е драматично –  категори­чен е председателят Дончев.

Послед­ният сезон всъщност е най-слабият сезон на дива свиня. Преди това през 2020-2021 г. отстреляхме 10 екземпляра. Но това, че ловците загубиха интерес към лова, е добре за дивеча. Спокойствие, храна и вода – това й трябва на дивата свиня, за да възроди популацията си.”

поморие бекаси

По линия на организира­ния ловен туризъм интере­сът към лова на бекаси е значитeлен. За октомври–ноември вече са сформира­ни 12 групи. През отминалия сезон ловното сдружение отчита рекорд от 15 бекаса отстреляни за един ден.

При­ходите за миналия сезон от този изключително атракти­вен и труден лов в на „Ловно- рибарско дружество „Гларус” – гр. Поморие са 5000 лева.

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ