140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Нов щам на болестта Син език атакува Европа

щам син език

МЗХ и ИАГ информират, че е открит нов щам (серотип 3) на вируса на бо­лестта Син език по преживните живот­ни в Германия и апелират към ловните организации за повишено внимание и предприемане на необходимите дейст­вия по надзора сред популацията на ди­вите преживни животни за откриване на циркулация на вируса „Син език”.

Оценка на риска от навлизане на но­вия серотип 3 на вируса на Син език на територията на други държави, вкл. България, и оценка на влиянието на климатичните фактори към настоящия момент не е налична.

След като нов серотип на вируса на болестта Син език (BTV- 3) започна да се разпространява в началото на септември т.г. в Нидерландия и в рамките на четири седмици официално бяха потвърдени множество огнища на заразата, на 13 октомври бяха регистрирани и първите случаи на територията на Герма­ния. Четири месеца преди това страната бе официално обявена като „свободни от болестта Син език“.

Федералният министър на прехраната и земеделието Джем Йоздемир и колегите му от Холандия и Белгия Пиет Адема и Дейвид Кларинвал са изразили готовност съвместно да работят за бързото разработване на адаптирана ваксина. Според тях от голямо значение е фармацевтичните компаниите да участват активно в изследването, разработването и производството на ваксини срещу този специфичен тип Син език.

Въпреки че рискът от предаване на болестта от насе­коми е сравнително нисък през зимните месеци, министрите са изразили надежда, че ваксината ще бъде налична преди тем­пературите да се повишат отново през пролетта.

ЕС предоставя средства за изследвания в областта на здра­вето на животните като част от своята програма за финансира­не на научни изследвания „Хоризонт Европа“, но също и чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) – втори стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП).

За сведение: Синият език е заболяване, което не се пре­дава директно от животно на животно. То засяга предимно преживни животни – както домашни, така и диви. Към днеш­на дата са описани повече от 30 серотипа. Синият език е включен в списъкът на болести, подлежащи на обявяване на Световната организация по здравеопазване на животните и на Европейския съюз, поради нейния трансграничеи характер и отрицателното икономическо въздействие.

Причинителят на болестта Син език не е опасен за хората.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ