ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

3138 врабчета регистрираха доброволците

3138 врабчета преброи­ха доброволци, живеещи в малки и по-големи населени места в страната, в трето­то издание на кампанията „Ние броим врабчетата“ на БДЗП на 18 май. За трета поредна година най-много от регистрираните врабчета са домашни – 79%, или общо 2472 бр. Следвани от полско­то врабче, което тази година е значително по-малко, едва 18% от всички преброени птици, или 566 врабчета, отколкото през предходните две години, когато полските врабчета запазват относи­телния си дял спрямо всички преброени врабчета с близо 30%. При третия вид – испан­ското врабче се забелязва закономерност в численост­та му, отчитана през този пе­риод на годината, а именно малко над 3% от регистри­раните птици. Това си има обяснение и то е, че испан­ското врабче е единственият мигриращ вид от врабчетата и се среща в по-малко места в страната.

С всяка изминала година се увеличава делът на мес­тата за броене, в които не са установени врабчета. В 33% от местата, в които е проведено преброяването на 18 май, не са установени врабчета. В миналогодишна­та кампания тези локации са били 21% от общия брой, а година по-рано местата без врабчета са били с 5 на сто по-малко.

София отново е градът, в който има най-висок брой локации без отчетени в тях врабчета – 46% от всички места, в които не са отчетени врабчета. През 2018 г. такива места са били 40% от всички.

На 18 май броене на враб­чета е извършено в 418 ло­кации, което е с 87 места по­вече в сравнение с миналата година, но в локациите са наблюдавани с 933 врабчета по-малко. Всяка година ло­кациите за броене варират. За пръв път в кампанията „Ние броим врабчетата“ бро­енето е проведено повече в по-малки населени места в страната. На този 18 май в София броенето е проведе­но в 127 места или това са 30% от всички локации.

От подадената от добро­волците информация относ­но характера на местата, където се броят врабчета, прави впечатление, че най- много това са къщи с двор и парк с храсти и дървета, следвани като предпочита­ни дестинации – тиха улица, междублоково пространство, индустриална зона и накрая булевард. Интересни лока­лизации, на които се наблю­дават врабчета, са градски и селски площади и природни забележителности в някои краища на страната, като на­пример Стобските пирамиди.

Две са местата в страната, където са регистрирани най- много врабчета в една точка на броене. Това са Любенова махала, където са преброени общо 93 врабчета, от тях 72 домашни и 21 полски и прос­транството пред фонтаните на централен площад във Варна, където са регистри­рани 50 домашни врабчета. Третото място с най-много преброени врабчета е поля­на с храсти, където са видени 41 домашни врабчета.

Резултатите и от тазгодиш­ното преброяване показват, че тези дребни и обичани птици, живеещи близо до човека, предпочитат прос­транства, в които има повече храсти, дървета, тихи и спо­койни места с преобладава­щи къщи с дворове, селски улици и площади. В голе­мите градове врабчетата се събират в по-големи ята на места, където има струпва­не на хора, което гарантира и наличието на достатъчно храна.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ