ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Заплаха за дивите кози в Пирин

Природозащитната орга­низация WWF алармира, че проектът за нов план за упра­вление на национален парк „Пирин“ излага на риск мес­тообитанията на дивата коза. Проектът предвижда разши­ряване с 12.5 пъти на зоните, в които могат да се изграждат спортни съоръжения върху 7.5% от общата територия на парка, но основно в северната част на Пирин, над градовете Банско и Добринище.

Последните данни от 2013 г. сочат, че природозащитното състояние на балканската дива коза в защитена зона „Пирин“ е незадоволително. Попула­цията на вида наброява едва 320-400 екземпляра, което е значително под оптималната численост. В северните склоно­ве на Пирин и с повече открити пространства видът е с по-ви­сока плътност. Днес обаче ди­вите кози у нас са изтласкани в най-труднодостъпните ареали. Според Червената книга на Рупублика България от 2011 г. те са със статут „Застрашен подвид“. Дивата коза играе съществена роля за поддър­жането на крехките и уязвими планински екосистеми. Освен че е важна част от хранител­ната верига, тя е единствени­ят представител на фауната в НП „Пирин“, който може да се храни както с храсти, така и с клони на иглолистни дървета, опазвайки бързо намаляващи­те високопланински пасища.

Най-значимата заплаха за вида у нас е бракониерство­то. Сериозна опасност за тях представлява и безпокойство­то. Оцеляването през зимата е лимитиращият фактор за плътността на популацията. Проверката на WWF показа по-малко диви кози около връх Тодорка, където извънпистово­то каране набира все по-широ­ка популярност в сравнение с други райони с подобни харак­теристики. А безпокойството е само елемент от по-големия проблем с изграждането на нови писти и лифтове, което би изисквало гола сеч и пряко уни­щожаване на местообитанията на дивата коза.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ