ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Испанци и португалци си искат сардината

Рибарските асоциации в Испания и Португалия искат вдигане на квотите за улов на сардина в Атлантическия океан през 2020 година до 30 хиляди тона. Това не са ня­какви безпочвени претенции с цел облагодетелстване и по-голяма печалба, а искане на базата на реалностите.

„Ние желаем възможност­ите за промишлен риболов да съответстват на реалните рибни ресурси. Заслужаваме такъв жест, заради усилията на рибарите и направените жертви в името на опазване на живота в океана“, каза Умберто Хорхе, шеф на На­ционалната асоциация на рибните организации.

На четвъртата иберийска среща на сектора за произ­водство на сардина беше подготвен документ, който вече е изпратен до правител­ствата на Португалия и Ис­пания с искане за увеличава­не на квотите за 2020 година. Установено е нарастване на биомасата на възрастните риби, което дава възможност за такава стъпка.

Андрес Гарсия, от Асоци­ацията на корабособстве­ниците в Галисия, заяви, че това е перспектива, която далеч надхвърля изчисле­нията на ICES (Междунаро­ден съвет за изследване на морето) и други статистици. Не бива да се допускат нови рестрикции в риболова, при положение, че такива реал­но не се налагат. Ако това се случи, ще има тежки после­дици в бранша. Затова ще се разчита на реални действия от страна на правителство­то. Време е да се направи такава стъпка, след като през последните 5 години лимитите по отношение уло­ва на сардина непрекъснато се свиват.

Рибарите от двете съсед­ни страни с пряк излаз към океана са единни по отноше­ние на исканията си. Защото досега са спазвали разпо­редбите и това е дало резул­тат. Сега с право недоумяват защо да не се „отпусне прим­ката“, след като има такава възможност.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ