ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Нелегалният улов в Тихия океан продължава

От благотворителната ор­ганизация The Pew Charitable Trusts изнесоха любопитни факти по отношение неле­галния добив на риба в Тихия океан. Според изчисления на експерти в бранша, годишни­те щети от нерегламентиран промишлен риболов прибли­жават 150 млн. долара.

Основната причина за това е неефективната система за контрол на корабите. За да избегнат налаганите ограни­чения, капитаните на много риболовни съдове изключват автоматичните устройства за идентификация и така изли­зат от контрол над риболова. Едва всеки пети кораб, ловил риба в Тихия океан, е пода­вал съвестно изискваната информация.

Промени и модернизиране на системата за контрол в Световния океан са повече от наложителни. Но за това се изисква и политическа воля, а не всички от големите и развити страни са готови за предприемане на драстични мерки. Защото това немину­емо ще се отрази зле и на тяхната риболовна промиш­леност.

Според Организацията на ООН за храни и земеделие, 90% от популациите на голе­мите хищни риби никога няма да могат да се възстановят именно заради продължа­ващ свръхулов. Глобалното производство на риба вече е на много високо ниво и продължава да се развива.

Днес повече от половината риба, която достига до тра­пезата на човека, е отгледа­на изкуствено. Но е факт, че добивът от океаните все още е силно перо за задоволява­не на все по-претенциозните пазари.

И още нещо любопитно. Всяка трета уловена морска риба така и не достига до чи­нията на потребителя. Една част се изхвърля като съпътстващ нежелан улов още от борда на кораба и отива за храна на морските обитате­ли, друга част се преработва за храна в аквафермите, тре­та се бракува като нереали­зирана продукция.

С оглед на нарастващото потребление на риба в свето­вен мащаб се очаква до 2030 година поне 20% от менюто на човека да е на рибена ос­нова. ­

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ