ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Започва мониторингът на вълците в България

Водещи български експерти започват да правят теренен мониторинг на вълците в България. Той стартира на 13 февруари и ще приключи до края на месеца, заявиха от ДЗЗД „ЕНВИМОН“, което дружество осъществява броенето. Екипите ще обходят планините Краище-Осогово, Котленска планина, Източни и Западни Родопи, Странджа и Средна гора, където има обитания на вълци. Според българското законодателство сивият вълк (Canis Lupus L.) е вид, чиито хабитат трябва приоритетно да се опазва, съобразно разпоредбите на мрежата Натура 2000 (видове от Приложение 2 на Закона за Биологичното Разнообразие (ЗБР). Видът в България не е законово защитен. Включен е в Приложение 1 на Закона за лова и опазване на дивеча и според него може да се ловува целогодишно.

Официалната таксация  оценява популацията на 2000-3000 индивида, но според експертната оценка популацията не надвишава 1000-1200 индивида. С новия терен мониторинг ще се установи реалната картина на броя на вълците в България и местата, които обитават, посочи Борис Каракушев, управител на ДЗЗД “ЕНВИМОН“. Регистрира се броят на индивидите и се прави оценка на заплахите на местообитанието. Мониторингът се осъществява по проект на Изпълнителната агенция по околна среда – „Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)“, финансиран по ОПОС 2014-2020.

www.vchas.net

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ