ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ПП „Странджа“ – Обявяват вековни дървета за защитени

Още 11 вековни дървета на територията на природен парк „Странджа“ да бъдат обявени за защитени, пред­лага комисия, съставена от представители на парковата дирекция, МОСВ и горските стопанства в региона. „Това са вековни дървета, на въз­раст над 250-300 години, кои­то са уникални стари дъбови индивиди – лъжник, зимен дъб и цер“, смятат експерти­те. Към настоящия момент 21 са вековните дървета, които са със статут защи­тени на територията на ПП „Странджа”. Най-голямата част от тях са от ендемичния вид Странджански дъб. Като гъстота са на територията на царевското село Кости.

Странджанският дъб е представител на понтийско- евксинската флора с един­ствено разпространение за територията на България – в Странджа. Този вид е вклю­чен в Закона за биологично­то разнообразие като рядък, реликтен вид, разпространен в Мала Азия и Кавказ.

Странджанският дъб носи народното наименование лъжник поради неговата прилика с други наши дъбо­ве – по листата прилича на източния горун, по кората – на цера, по жълъдите – на летния дъб. Счита се, че е древен вид и родоначалник на останалите наши дъбове.

Най-старото монументал­но живо дърво на територия­та на ПП „Странджа” е близо 1000-годишен дъб благун, в землището на с. Заберново, където тази година на 9 и 10 май ще се проведе 17-и фес­тивал на зелениката.

Вековните гори в ПП „Странджа“ представляват 29 % от територията на пар­ка.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ