НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Индия има 40 милиона рибари

Повече от 40 милиона души в Индия се занимават с риболов или са ангажира­ни в рибопреработвателната промишленост. Това пред­ставлява 1% от брутния въ­трешен продукт. Страната има дял от 4% в световната търговия с риба и морски дарове, но през следващите 10 години ще се гони ръст до 6-7%. Това обяви губерна­торът на Керала Шри Ариф Мохамад на провелото се Международното изложение на морски дарове (IISS).

Властите са амбицирани да разширят и усъвършен­стват производствените мощ­ности в областта на риболо­ва и рибопреработването. Много голямо внимание ще се обърне на развитието на аквакултурите, като ще се гонят световните стандарти по отношение на производи­телност и качество на продук­цията.

Ще се предоставят въз­можности за разработване на нови територии, ще се из­граждат специализирани риб­ни ферми с помощта на дър­жавата. Целта е да се вдигне реномето на индийската риба на световния пазар и на нея да се гледа като на качестве­на и сигурна стока.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ