140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Тровят с тежки метали рибите в Баренцово море

Завишено съдържание на тежки метали у някои от оби­чайните риби, обитаващи Баренцово море, са откри­ли руски биолози. При из­вършено изследване от три независими една от друга лаборатории, са достигнати сходни заключения. В улове­ните сьомги са открили двой­но завишени нива на олово и тройно повече от допустимите норми на кадмий. Изслед­ваните трески пък са били с наднормено съдържание на арсен. При скаридите също са открити тежки метали.

Дамир Ярлушкин, главен експерт от „Росконтрол“, спо­дели на специално организи­рана пресконференция:

„Замърсяването в изслед­ваните риби от Баренцово море е факт, но засега няма основания за паника. Не бива да се правят генерални за­ключения на базата на едно изследване, но призовавам за затягане на контрола от стра­на на всички заинтересовани държави. Тук включвам и при­родозащитните организации.“

Впрочем, руските еколози са наясно с тази констатация и без притеснения посочват виновника. Това е норвеж­ката медодобивна компания Nussir. На критика се под­лагат и норвежките власти, дали наскоро разрешение за разширяване добива на мед в община Квалсуднд. Отпа­дъците от това производство директно се изхвърлят във фиордите и така проникват в Баренцово море. А негатив­ните последици от това се виждат – живите обитатели са повсеместно замърсени с всякакви тежки метали

В миналото Русия също имаше своя немалък „принос“ за замърсяване на това море с промишлени отпадъци. Сега екологичните критерии са сериозно завишени и не се допускат драстични посега­телства върху природата. В тази връзка проф. Вероника Табаева, от Екологичния съюз коментира:

„Естественият фон на се­верните морета предвижда леко превишаване на макси­мално допустимата концен­трация, поради естествено увеличаване нивата манган, мед и желязо. Това се случва в резултат на вливането на ог­ромните северни реки, които произлизат от блатата в тази водна зона. Но на фона на новите технологии в промиш­леността, ние имаме очевид­на динамика на подобрение в опазването на водната сре­да“.

В крайна сметка експертите се обединиха около мнението, че са необходими добра воля и общи усилия за решаване на всички екологични пробле­ми, понеже Арктика заслужа­ва това.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ