ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

15 май – Световен ден на климата

ден климат

На 15 май всяка година се отбелязва Световният ден на климата, който насочва вниманието към усилията за справяне с настъпилите промени и да намали въз­действието в резултат на човешката дейност.

В тази връзка на 21-вата конференция на Междуна­родната общност в Париж през декември 2015 г. е по­дписано глобално Споразу­мение от 175 страни, в това число и България.

ден климат

„Целта, залегнала в Спо­разумението от Париж, е всички страни да намалят емисиите си на парникови газове до нива, които ще по­могнат за ограничаване на глобалното затопляне до 2 градуса по Целзий. Това ис­торическо събитие е крачка напред в борбата с клима­тичните промени и проправя пътя за глобален отговор от международната общност на предизвикателствата, свързани с климатичните промени – отбелязват от Ми­нистерството на околната среда и водите. – България участва активно в общите усилия за смекчаване на изменението на климата и адаптация към вече настъ­пилите промени. Изпълня­ваме успешно целите си в рамките на европейската политика, като сме намали­ли глобалните емисии на парникови газове на стра­ната с 53,7% в сравнение с базовата 1988 г.“

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ