ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Морските риби стават все по-токсични

морските риби

Под влияние на промени­те в климата и прекомерния улов, много от морските про­мишлени риби увеличават невротоксичността си. Това се изтъква в анализ, публи­куван в научното списание „Nature“.

Американски изследовате­ли от Харвардския универ­ситет предупреждават, че живакът в човешкото тяло се натрупва основно чрез кон­сумация на риба. Учените са изчислили, че 80% от живака във въздуха навлиза в оке­аните и се превръща в метил живак. В тъканите на мор­ските риби това вещество се увеличава до невероятни стойности: той е милион пъти по-висок от съдържанието на токсини в околната среда.

Колкото по-висока е температурата на водата, тол­кова по-голяма е концен­трацията на веществото в рибата. Изследователите са създали експериментален модел, при който в тялото на атлантически червен тон с повишаване на темпера­турата токсините са нарас­нали с 56%. Изследвана е и атлантическата треска. С прекомерния й улов попула­цията е намаляла, а това е довело до промени в храни­телния режим. Вследствие на променените условия на живот и стреса концентра­цията на метил живак се е вдигнала с 23%.

За хората метил живакът е опасен с това, че може да причини мозъчни увреж­дания. Особено негативен ефект има върху децата.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ