ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Коронавирусът влошава нюха на кучетата

коронавирус кучета

Първите две кучета, в които бил диагностициран коронавирус – померански шпиц и немска овчарка – с голяма вероятност са се заразили от своите стопа­ни. И в двете животни била открита вирусна РНК и анти­тела към SARS-CoV-2; освен това в организма на едното от кучетата циркулирал жив вирус.

Анализ на вирусните ге­нетични последователно­сти в кучетата, проведен от вирусолози от Хонконгския университет, показал, че те са идентични на откритите в човека. Такава генетична връзка убедително потвърж­дава факта на предаване на патогена от стопаните на техните питомци. Изслед­ването не показало никакви доказателства в полза на това, че кучетата могат да предават инфекцията на други животни или хора. Но засега учените не разпола­гат с достатъчно данни, за да посочат категорично в каква посока може да се раз­пространява вирусът.

Самата вероятност за пре­даване на вируса от човека на кучето е малка. Само 2 от 15 кучета, които живее­ли заедно със своите болни стопани и които били наблю­давани от учените, се зара­зили с коронавируса. Симп­томите на инфекцията не били тежки, но вероятността от предаване на вируса от човека на животните и обра­тно трябва да се отчита при профилактиката и прогнози­рането на инфекциите.

Новите данни потвърж­дават резултатите от из­следването, проведено през април 2020 г., когато китай­ски учени умишлено зара­зили кучета с коронавирус. Те препоръчват на хората, при които е дигнастоциран COVID-19, да носят маска при обгрижване на домаш­ните животни и по възмож­ност да ограничават допира с тях.

Учените искат да устано­вят също какви симптоми на COVID-19, характерни за човека, могат да се проявят в кучетата. Например при хората, заразени с корона­вирус, често се наблюдава загуба на обонянието. Това може да повлияе на спе­циално обучените кучета, които търсят взривни веще­ства и наркотици, както и да влоши работата на ловните кучета, разчитащи най-вече на своя нюх.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ