ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Русия: Разрешават продажби на улова на любители риболовци?

русия

Ожесточена дискусия в ру­ската общественост предиз­вика новината, че се готви разрешаване на любители риболовци да продават уло­ва си на пазара. Това е била обичайна практика в мина­лото за жители от Сибир и Далечния Изток. За големи групи от хора даже се е пре­връщало в начин на препи­тание.

Сега действащият закон „За любителския риболов“ регламентира улова на риба и го определя като удовлет­воряване на лични нужди, като физическо възпитание и спорт. Търговията с риба от собствен улов не се раз­решава.

Постъпилите множество искания за даване на въз­можност на любители рибо­ловци да реализират част от улова си на пазара принуди Росриболов да подготви официално предложение до властите за промяна в закона. Основното е да се консолидира концепцията за „Любителски риболовни продукти“ в Закона „За люби­телския риболов“ и да се оп­редели списък на видовете риби, които всеки риболовец ще има право да продава самостоятелно. Това, пред­вид необятната територия на страната, покриваща раз­лични географски региони, няма да е никак лесна рабо­та. Трудности предизвиква и друг факт – в различните области на страната са ре­гламентирани специфични правила за риболов и най- вече различен лимит на разрешения дневен улов. Специално по отношение на дневните норми различията са драстични и варират от 5 до 20 кг риба.

Все пак вносителите на идеята имат своя основен аргумент – риболовците в Русия да имат право да се възползват от природните ресурси, така, както имат ловци, гъбари, билкари.

Засега властите се въздър­жат от реални действия, но нищо чудно да се поддадат на обществения натиск и да предприемат някои промени в закона за любителския ри­болов в посока на либерали­зация. Най-вече заради въз­можността да припечелват нещо хора от по-бедните и отдалечени региони на Ру­ската федерация.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ