ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

„Оживялата изложба” представя редки птици

оживялата изложба

„Оживялата изложба“ е представена в Природона­учния музей в Бургас. Целта е да популяризира усилията за опазването на редките птици, обитаващи трансгра­ничните райони на трите съседни балкански държави – България, Гърция и Тур­ция. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с царския орел, черния ле­шояд, червеногушата гъска и речната рибарка и тяхната значимост. Информационно табло разказва любопитни особености за редките пти­ци и техните местообитания. Централно място в „Оживялата изложба“ е отделено на белошипата ветрушка, рядък вид, доско­ро смятан за изчезнал като гнездящ от територията на България.

В рамките на Проект по програма ЛАЙФ на ЕС „Жи­вот за белошипата ветрушка“ СНЦ „Зелени Балкани“ пола­га специални грижи за опаз­ването на този рядък сокол.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ