НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Маркираха пеликани с цветни пръстени на Атанасовското езеро

маркираха пеликани

Екип на БДЗП улови и мар­кира с цветни пръстени 3 къд­роглави пеликана в Атанасов­ско езеро край град Бургас. Това е първото успешно хва­щане на здрави и летящи пти­ци в България. Опръстенените пеликани са един млад и два възрастни (мъжки и женски). Поставените цветни пръсте­ни са бели на цвят с черни символи. Тази нова цветна схема за опръстеняване на вида бе утвърдена от Меж­дународната експертна група за опазаване на пеликаните и стартира миналата година, в рамките на проекта „Живо­тът на пеликана“, финанси­ран от програма LIFE на ЕС. В рамките на този проект се планира да се маркират още птици, както и да се поставят сателитни предаватели. Чрез предавателите ще бъде по­лучена важна информация, необходима за по-успешното опазване на пеликаните – за местата, където те се концен­трират, хранят и нощуват, за придвижванията им, както и за заплахите и причините за смъртност.

Велико Търново – Топлото време се отразява върху числеността на водолюбивите птици

Къдроглавият пеликан е застрашен вид, включен в Червената книга на Бълга­рия. В нашата страна видът гнезди в езерото „Сребърна“ и в природен парк „Персина“. Районът на Бургаските езера е едно от най-важните мес­та в Европа за мигриращите и зимуващите къдроглави пеликани, като по време на мониторинга през декември 2020 г. екипът на БДЗП уста­нови рекордните за страната 910 индивида.

Посетете нашата Фейсбук страница

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ