140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Мусоните влияят на риболова по източното африканско крайбрежие

мусони крайбрежие

Научен екип е провел ща­телно изследване по отноше­ние влиянието на мусоните върху миграционните пътища и характерните местообита­ния на някои дребни пелагич­ни риби по крайбрежието на Източна Африка.

Кампанията е ръководе­на от учени от Националния океанографски център NOK и е извършена с измервания и наблюдения по африкан­ското крайбрежие, като съ­щевременно са ползвани и сателитни снимки. Обект на най-голям интерес са били херингата и хамсията, понеже тези дребни риби са основен обект на продоволствената сигурност за населението по цялото крайбрежие.

Учените са установили, че най-благоприятни са северо­източните мусонни ветрове, които струпват големи паса­жи по крайбрежието. Това е в резултат на насищане на водата с фитопланктон, слу­жещ за храна на споменатите риби.

Уловът на пелагични риби е рисков, понеже е трудно да се предвиди къде се концентри­рат пасажите. В този смисъл проучването ще даде ценна информация за оптимален риболов и ще бъде от полза за рибарската общност.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ