ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Covid-19 съсипа риболовната индустрия в САЩ

covid-19

Пет от шестте най-попу­лярни изложения на рибо­ловни стоки и аксесоари в САЩ, предвидени за про­веждане през тази година, са отложени. Това се прави от съображения за сигур­ност, предвид върлуваща­та пандемия от Covid-19 и налаганите в цял свят про­тивоепидемични мерки. За някои изложения са посоче­ни дати на провеждане през следващата година, за други все още не е ясно как ще се процедира.

От Асоциацията на рибо­ловните изложения посочи­ха и конкретни причини за тежкото решение: ограни­чения при разполагане на изложбените маси и сергии, невъзможност за провежда­не на презентации с по-голе­ми групи хора, затруднения при организиране на семи­нари, всякакви перипетии при пътуването и занижен интерес от страна на изло­жителите за участие при сложната обстановка в стра­ната.

Бен Фуримски, изп. дирек­тор на Асоциацията, споде­ля:

„При създалата се обста­новка с Covid-19 не е възможно да се проведе изложение в този му вид, какъвто го познава­ме. Презентациите с мухар­ски риболов в реална обста­новка бяха много атрактивни и приемани с ентусиазъм от публиката. Там може да се видят всички предлагани новости и всеки да направи своя точен избор. Сега таки­ва представления няма как да се състоят. Тази панде­мия е финансова катастро­фа за нашия бранш. А кога ще видим очакваната свет­лина в тунела, засега не е ясно.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ