140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Кампания – Лесовъдите с онлайн уроци за гората

уроци гората

Изпълнителна агенция по горите стартира кампанията „Бъди посланик на гората“. Инициативата е посветена на Международния ден на горите – 21 март, и предсто­ящата Седмица на гората.

Кампанията е насочена предимно към децата, които участваха в миналогодишни инициативи и които вече са посланици на гората. На тези деца и техните преподава­тели ще бъдат предоставе­ни кратки видеоматериали, посветени на горската про­фесия и дейностите, които се извършват в горите. Инфор­мацията ще се разпространи в класовете и така малчуга­ните ще станат носители на посланията за опазването на горите. Ще бъдем заедно, макар и виртуално.

Дирекцията на ПП „Шу­менско плато“, като част от структурата на ИАГ, ще пре­достави видеоматериали на всички, желаещи да се вклю­чат в кампанията. Информа­ция може да се получи и от регионалните дирекции по горите, лесозащитни и горски семеконтролни станции.

Генералната асамблея на ООН обявява 21 март за Международен ден на горите (IDF) през 2012 г., с цел да повиши информира­ността на обществото за значението им, тяхното опазване и устойчивото им развитие. Темата за всеки Международен ден на гори­те се избира от Партньор­ството за сътрудничество в областта на горите. Тази година тя е „Възобновяване на горите: Път към възста­новяване от кризата и благополучие.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ