НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Пандемията доведе до спад в световното производство от аквакултури

аквакултури пандемия

За първи път от десети­летия растежът в произ­водството от аквакултури е спрян и се отбелязва извес­тен спад през 2020 година. Това е свързано изцяло с пандемията от Covid-19 и наложените ограничителни мерки в различни сфери на живота.

Научно изследване – Микропластиката убива рибите

От стабилен растеж в рам­ките на 4-5% през последни­те години, за 2020 г. е от­четен спад с 1,3% в общото производство. Това се дължи не толкова на намалели про­изводствени мощности, кол­кото на отлив в реализацията на риба по световните паза­ри. Показателно е, че спадът на глобалния износ на риба и рибни продукти е по-значите­лен – 6%. И друг убедителен аргумент – потреблението на риба на глава от населе­нието отчита най-ниските си показатели от десетилетия.

аквакултури пандемия

Глобалният риболовен сек­тор също се сблъска с обща несигурност на пазара и про­блеми от различно естество. Всичко това доведе до спад в цените на рибата и рибните продукти, намалено търсене и свити общи приходи в бран­ша. В същото време новата среда стимулира иновациите по цялата верига на достав­ките, нови канали за продаж­ба, нови продукти и проме­нен маркетингов подход.

Анализаторите от Globefish все пак виждат оптимистични нотки в ситуацията с тези аквакултури по света. Най-ва­жното е, че не се е стигало до драстични съкращения и фалити в сектора, а това е сигурен знак, че производ­ството бързо ще се възстано­ви. Стига само светът да се справи с пандемията и да се отвори за живот в обичайния ритъм. Кога ще се случи това все още никой не се наема да прогнозира.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ