140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Пандемията доведе до спад в световното производство от аквакултури

аквакултури пандемия

За първи път от десети­летия растежът в произ­водството от аквакултури е спрян и се отбелязва извес­тен спад през 2020 година. Това е свързано изцяло с пандемията от Covid-19 и наложените ограничителни мерки в различни сфери на живота.

Научно изследване – Микропластиката убива рибите

От стабилен растеж в рам­ките на 4-5% през последни­те години, за 2020 г. е от­четен спад с 1,3% в общото производство. Това се дължи не толкова на намалели про­изводствени мощности, кол­кото на отлив в реализацията на риба по световните паза­ри. Показателно е, че спадът на глобалния износ на риба и рибни продукти е по-значите­лен – 6%. И друг убедителен аргумент – потреблението на риба на глава от населе­нието отчита най-ниските си показатели от десетилетия.

аквакултури пандемия

Глобалният риболовен сек­тор също се сблъска с обща несигурност на пазара и про­блеми от различно естество. Всичко това доведе до спад в цените на рибата и рибните продукти, намалено търсене и свити общи приходи в бран­ша. В същото време новата среда стимулира иновациите по цялата верига на достав­ките, нови канали за продаж­ба, нови продукти и проме­нен маркетингов подход.

Анализаторите от Globefish все пак виждат оптимистични нотки в ситуацията с тези аквакултури по света. Най-ва­жното е, че не се е стигало до драстични съкращения и фалити в сектора, а това е сигурен знак, че производ­ството бързо ще се възстано­ви. Стига само светът да се справи с пандемията и да се отвори за живот в обичайния ритъм. Кога ще се случи това все още никой не се наема да прогнозира.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ