НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Расте броят на инвазивните видове в Европа

инвазивни европа

След още 30 години в Европа ще се сре­щат 2500 нови видове насекоми, птици, животни и растения. При това някои от тях не са безопасни. Каква е причината за миграцията на тези екзотични предста­вители на флората и фауната?

„Енотовидни кучета, еги­петски гъски, папагали и много други „пришълци“ от различни краища на света вече до такава степен са се разпространили на тери­торията на Германия и на Европа, че вече не предста­вляват екзотика. А в бъдеще този вид „мигранти“ на ев­ропейския континент само ще се увеличават“, прогно­зира германският еколог Хано Зебенс. С какво обаче е свързано преселението на едни или други видове растения и животни отвъд пределите на естествения им ареал и докъде може да доведе това?  

Нов статут за африканските слонове в Червения списък на IUCN

Жителите на редица гер­мански градове вече изобщо не се учудват, че – наред с обичайните ята свраки и гъ­лъби – току се натъкват на гръмогласни папагали. Но сведения за това как точно са попаднали на европей­ския континент няма. Някои предполагат, че в основата стоят птици, успели да из­бягат от зоологическите гра­дини. Други твърдят, че са били докарани с контейнери, превозващи товари. Хано Зебенс смята именно тази версия за по-правдоподобна.

ТРАНСПОРТЪТ – ОСНОВНА ЗАПЛАХА

В условията на глобализа­ция и развитие на междуна­родната търговия обемът на транспортните услуги расте. А в товарните контейнери, използвани в превозите по море, въздух и суша, чес­то попадат семената на различни растения, както и дребни организми като насекоми, мравки, паяци, хлебарки, червеи, мекотели, а понякога дори и птици, и животни, които, щом попад­нат на мястото, за което са предназначени товарите, започват бързо да се раз­пространяват там“, обясня­ва ученият.

Повечето „пришълци“ не представляват особена опасност за човека, твър­ди Зебенс. Което обаче не може да се каже за тигро­вите комари, наречени така заради окраската си. Те мо­гат да станат преносители на вируси, предизвикващи заболявания като треска­та Денга. Родина на тези паразити е Азия, но покрай развитието на транспорта те вече са стигнали и до Евро­па.

„ГОРЕЩИТЕ ТОЧКИ” НА ПЛАНЕТАТА

Последният каталог на не­типичните видове животни и растения в Европа е съставен през 2005 г. Тогава на планетата са били регистрирани над 35 хил. вносни видове. Компю­търният модел, разработен от Хано Зебенс и неговите колеги, прогнозира увели­чение на техния брой през 2050 г. в глобален мащаб с 36 процента в сравнение с нивото от 2005 г. Най-голе­мият удар ще понесе Евро­па, където количеството вне­сени видове флора и фауна ще нарасне до 64 процента към 2050 г., т.е. в нейната екосистема ще се появят около 2500 нетипични вида. „Горещи точки“ в това отно­шение ще станат и умерени­те ширини на Азия, Северна и Южна Америка. Най-малък ръст на „пришълците“ може да се очаква в Австралия.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ