НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Вече четири години в България работи екип за борба с отровните примамки

екип примамки

Преди 4 години, като пилот­на мярка към проект „Опазва­не на черните и белоглавите лешояди в Родопите“, бе създаден първият в страната ни екип за борба с отровните примамки. Негова цел бе да се приложи успешният меж­дународен опит, при който се използват специално обу­чени следови кучета за про­следяване и локализиране на отрови, отровни примамки и мъртви животни. Екипът трябваше да бъде в полза на разследващите органи при разкриването на такива тежки престъпления срещу природата.

ОСП и Зелената сделка – тема на обширна дискусия

И така през есента на 2016 г. в страната ни заработи еки­път с единствения и много специален негов член – нем­ската овчарка Барс. В черна­та статистика на намерените жертви влизат овчарски и ловни кучета (20%), два вида лешояди (белоглав и египет­ски – 17%), млади и неопит­ни вълци (22%), което само потвърждава неселективния характер на отровните при­мамки и големия брой „косве­ни“ жертви. Работата на еки­па доказа, че и у нас, както в повечето държави главните причини за тези престъпле­ния са конфликтите човек- човек и човек – хищник. Голя­мо предизвикателство пред страната ни е залавянето на извършителите, както и ограничаването достъпа до отровни субстанции, които, въпреки че са забранени за свободна продажба, успяват да попаднат в недобросъ­вестни ръце. От 8 регистри­рани отровни инцидента със започнало разследване няма нито един наказан наруши­тел, въпреки строгостта на закона в лицето на Наказа­телния кодекс и Закона за биологичното разнообразие!

Създаването на кучешкия антиотровен екип и негова­та работа се доказаха като ефективна мярка за локали­зирането и разследването на отровни инциденти в дива­та природа. Решаването на проблема изисква сериозни допълнителни усилия и анга­жираност от страна на всички отговорни институции с оглед на съществуващите при раз­следванията на тези случаи пропуски.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ