140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

САЩ – Местните общности ще се грижат за дивия свят

сащ дивия свят

Администрацията на аме­риканския президент Джо Байдън обяви старта на нов план за опазване и възста­новяване на дивия свят. Инициативата носи името „Красивата Америка“. Тя ще приложи на практика опаз­ване на дивия свят, в който водещи ще бъдат местните общности, като една от ос­новните цели е да се запазят както техните права, така и тези на автохтонното насе­ление на Америка.

сащ дивия свят
Президентът на САЩ Джо Байдън

Планът се базира на до­клад, в който се дават препо­ръки за конкретните методи и практики, чрез които да се постигне основната цел – опазване и възстановяване на 30 % от сухоземните и водните площи на САЩ до 2030 г.

Фокусът на новата инициа­тива пада върху племенните и автохтонните народи, като основната цел е да се под­крепят доброволните дей­ности в земите на местните племена и водни площи, както и частните и общест­вените зони, за да се съз­дадат работни места и да се стимулира икономиката. Освен това един от основ­ните принципи в доклада предполага увеличаване на суверенните права на мест­ните племена.

Планът на администраци­ята на президента Байдън също така включва подкрепа на доброволческите дейнос­ти на фермери, собственици на ранчота и рибни стопан­ства – всичките заинтересо­вани страни и ползватели на природни ресурси на терито­рията на цялата страна. Чрез мобилизиране на въпросни­те групи планът не само ще подпомогне ползвателите на дивия свят и социално-ико­номическите ползи, произ­тичащи от него, но и ще съ­действа за провеждането на всички дейности, попадащи в обхвата на инициативата, по устойчив и целесъобра­зен начин. Поставяйки във фокуса местните общности, планът дава възможност да се използват знанията на хо­рата, които имат най-верен поглед върху ситуацията по места. Това също така ще им гарантира и съответния източник на повече приходи.

Инициативата също така си поставя цел да се сложи край на неравния достъп до дивата природа и селските райони на територията на САЩ.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ