НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

САЩ – Местните общности ще се грижат за дивия свят

сащ дивия свят

Администрацията на аме­риканския президент Джо Байдън обяви старта на нов план за опазване и възста­новяване на дивия свят. Инициативата носи името „Красивата Америка“. Тя ще приложи на практика опаз­ване на дивия свят, в който водещи ще бъдат местните общности, като една от ос­новните цели е да се запазят както техните права, така и тези на автохтонното насе­ление на Америка.

сащ дивия свят
Президентът на САЩ Джо Байдън

Планът се базира на до­клад, в който се дават препо­ръки за конкретните методи и практики, чрез които да се постигне основната цел – опазване и възстановяване на 30 % от сухоземните и водните площи на САЩ до 2030 г.

Фокусът на новата инициа­тива пада върху племенните и автохтонните народи, като основната цел е да се под­крепят доброволните дей­ности в земите на местните племена и водни площи, както и частните и общест­вените зони, за да се съз­дадат работни места и да се стимулира икономиката. Освен това един от основ­ните принципи в доклада предполага увеличаване на суверенните права на мест­ните племена.

Планът на администраци­ята на президента Байдън също така включва подкрепа на доброволческите дейнос­ти на фермери, собственици на ранчота и рибни стопан­ства – всичките заинтересо­вани страни и ползватели на природни ресурси на терито­рията на цялата страна. Чрез мобилизиране на въпросни­те групи планът не само ще подпомогне ползвателите на дивия свят и социално-ико­номическите ползи, произ­тичащи от него, но и ще съ­действа за провеждането на всички дейности, попадащи в обхвата на инициативата, по устойчив и целесъобра­зен начин. Поставяйки във фокуса местните общности, планът дава възможност да се използват знанията на хо­рата, които имат най-верен поглед върху ситуацията по места. Това също така ще им гарантира и съответния източник на повече приходи.

Инициативата също така си поставя цел да се сложи край на неравния достъп до дивата природа и селските райони на територията на САЩ.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ