ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Мексико – Популацията от ягуари се възстановява

мексико ягуари

Числеността на ягуарите в Мексико се е увеличила с около 800 индивида от 2010 г. до 2018 г. насам. По последни данни бро­ят на ягуарите към момента е около 4800. Новината потвърждава, че националната стратегия на Мексико за опазване на вида се осъществява успешно.

„Беше невероятно да видим ягуари на толкова много места, където преди прос­то ги нямаше“ – споделя екологът Герар­до Себайос от Независимия университет на Мексико, основател на Националния съюз за опазване на ягуарите и водещ ав­тор при изследването на вида.

Ягуарът (Panthera onca) е вписан в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN). Ареалът на негово­то разпространение обхва­ща територията от Северно Мексико, преминава поречи­ето на река Амазонка и дос­тига до Северна Аржентина. Еколозите никога преди не са осъществявали пребро­яване на ягуари в Мексико. Именно това дълго време поставя препятствия пред изготвянето на програма за опазване на вида в най-се­верните части на обитание. Съюзът, създаден от Себа­йос и колегите му, използ­ва резултатите от първото проведено преброяване на ягуари през 2010 г., за да създаде национална страте­гия, която се подкрепя както от правителството, така и от учените.

„Тази стратегия е от из­ключително значение“ – зая­ви изследователят на ягуари Роналдо Гонсалвеш, дирек­тор на Националния център за хищниците в института „Чико Мендез за опазване на биоразнообразието“ в Бразилия. Той не е бил във­лечен в изследването. – Те свързват науката с планове за опазване. Това може да бъде добър модел за изсле­дователите – не само ра­ботещи с ягуари, но всички други големи котки или дру­ги видове, които са критично застрашени.“

Себайос и екип от 20 еко­лози, осъществили покри­тие на цялата страна, са събрали данни от фотака­пани, за да определят къде живеят ягуарите и колко от тях обитават защитените територии. След това те изготвят и съответния план, за да се преборят с един от най-сериозните за Мексико проблеми при опазването на вида: опазването на кори­дорите в дивата природа и резерватите, приемането на подходящо законодателство и избягването и разрешава­нето на конфликти със соб­ственици на стада добитък.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ