НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Казваме последно сбогом на китайския веслонос

китай веслонос

Биолози наскоро обявиха за една предизвестена за­губа. Китайският гигантски веслонос вече окончателно може да се счита за изчезнал от лицето на Земята. Няко­гашният достолепен обита­тел на най-голямата река в Поднебесната империя Ян­дзъ, считан за най-голямата сладководна риба в света, трябва окончателно да бъде изваден от всякакви списъци на застрашени видове. Той просто вече не съществува.

Всъщност, симптомите за трагичния край на рибата, наричана още китайска риба меч, са доста назад във вре­мето, с построяването на най-големия язовир в Китай „Трите клисури“ в началото на нашия век. Срещите с нея са били дотолкова инцидент­ни, че учените я приемат за изчезнала в периода между 2005 и 2010 година. Все пак надеждата умира последна и досега никой официално не беше казал „сбогом“ на вес­лоноса. Е, това вече е факт – самите китайци признаха, че рибата е безвъзвратно загубена.

китай веслонос

Да си припомним тази дъл­га и тъжна история. Китай­ският веслонос (Psephurus gladius) е открит като самос­тоятелен вид през 1862 г. от немския зоолог Едуард фон Мартенс. Рибата получава това наименование заради характерно издължената форма на носа във вид на весло. Описал я е като слад­ководна риба, достигаща до 3 м на дължина и 250 кг на тегло. Съществуват и други данни на биолози, които го­ворят и за още по-впечатля­ващи габарити, но това все пак е непотвърдена инфор­мация.

Този род риби е просъщес­твувал 75 милиона години, но до съвременността са до­живели два вида от тях. Ме­сото е нежно и вкусно, счита се за деликатес и по тази причина е била подложена на постоянен рибарски пре­синг. Безконтролният улов на веслонос е довел до драстично свиване на популацията през 80-те и началото на 90-те години на миналия век. Обявен е за „критично застрашен“ през 1996 година, но по ония вре­мена китайските власти не са били чак толкова заинтере­совани от екологичното рав­новесие в тяхната природа и нещата са се влошили.

В днешни дни, когато в страната дават мило и драго да спасят живота в река Янд­зъ, очевидно за някои нейни обитатели взетите мерки са прекалено закъснели.

Ивайло ДИМИТРОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ