НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Завишават критериите за съдържание на живак у рибите

риби живак

Влизат в сила промени в Европейския регламент за максимални нива на живак у рибите. Допустимата концен­трация на опасния метал се намалява до различни стой­ности при различните риби. Новите пределни норми са обявени в специална наред­ба, обнародвана на 5 май.

Уточнява се, че рибните продукти, предмет на насто­ящия регламент, имат дълъг срок на годност и затова е предвиден преходен период, през който те ще бъдат до­пускани на пазара без да се налагат санкции, ако не от­говарят на новите завишени изисквания за безопасност.

През последните години все повече се говори за висо­ко наличие на живак у риби, хващани в Световния океан. По принцип живакът се сре­ща в околната среда, но в ес­тествен вид той не предста­влява опасност за човешкия организъм. Проблемът идва от използването на големи количества живак при човеш­ка дейност, който се отделя в околната среда и става замърсител на водните ба­сейни. Попаднало във водна среда токсичното вещество се поглъща от рибите и така застрашава човешкия ор­ганизъм при консумация на замърсена риба.

Учените често правят из­следвания на рибите в това отношение. Дори са изготви­ли класация на потенциално опасните, при които концен­трацията на живак е най-го­ляма и препоръчват да се избягват като храна.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ