НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

У нас се организира международна научна конференция за ловния сокол

конференция сокол

Екипът на проект “Живот за сокола“ започна организация­та на международна конфе­ренция, посветена на ловния сокол и видовете малки бо­зайници, от които той зависи.

Форумът ще се проведе от 12 до 15 октомври в Стара Заго­ра, а началото на регистраци­ята е обявена за 1 май.

Конференцията си е поста­вила за цел да събере ключо­ви експерти по вида, които да споделят своя опит и проуч­вания свързани с опазването му. Програмата включва спе­циална пленарна сесия, по­стерни сесии и кръгли маси. Допълнително събитие към нея ще бъде посветено на опазването на дребните бо­зайници.

Проектът „Подсигуряване възстановяването на застра­шения ловен сокол в Бълга­рия и Южна Румъния“ (Дого­вор за финансиране LIFE20 NAT/BG/001162 – LIFE for Falkons) е с продължителност 5 години и е финансиран от програма LIFE на Европей­ския съюз.

Координира се от БДЗП и се изпълнява в партньорство със НЛРС „Съюз на ловците и риболовците в България“, „Зелени Балкани“, Института по биоразнообразие и екоси­стемни изследвания към БАН, Румънското орнитологично дружество, фондация за мес­тообитанията – Холандия и Тюбингенския университет „Еберхард Карлс“.

В рамките на проекта бе изработено и специално по­магало за ловеца – джобен формат определител за пти­ците, който включва ловните и защитените видове, които са сходни на външен вид с някои от разрешените за лов. Помагалото бе представено от експертите на НЛРС-СЛРБ пред ловната общност на спе­циално организирани регио­нални срещи из страната.

Организаторите са отпра­вили покани за подаване на резюмета на доклади по че­тири основни теми: Статус и проучвания на ловния со­кол – състояние и тенденции на популацията; методи на проучване и иновации, GPS телеметрия, миграция, скита­не, използване на местооби­танията, генетика, биология и екология на вида; Заплахи за соколите – бракониерство, ограбване на гнездата, отра­вяне, сблъсъци с електроп­реносната мрежа, загуба на местообитания и др.; Опазва­не на ловния сокол – подхо­ди и методи, международно сътрудничество, работа с местни общности, управле­ние и възстановяване на мес­тообитанията, размножаване на затворено и реинтроду­циране в дивата природа и Опазване на дребни бозай­ници – заплахи, управление на местообитания, генетика, размножаване на затворено, транслокации и реинтродук­ции на видове

Научните статии ще бъдат публикувани в специален брой на рефериран научен журнал с импакт фактор.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ