ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Преместиха 97 лалугера от колония край Мъглиж

97 лалугера

Общо 97 лалугера бяха пре­местени от колонията край Мъглиж, защото местообита­нието им е било застрашено от предстоящо изграждане на фотоволтаичен парк. Акцията е осъществена от екипа на Българското сдружение за за­щита на птиците (БДЗП) и Ин­ститута по биоразнообразие и екосистемни изследвания „Западна Странджа“. Оттук нататък лалугерите ще насе­ляват пасбище, собственост на БДЗП, в защитена зона от мрежата Натура 2000 „Запад­на Странджа“.

„Освобождаването на тези 97 лалу­гера стана в малки времен­ни клетки и с ежедневно за­хранване със зърнени храни, плодове и зеленчуци, за да улесним адаптацията им. Дей­ностите по изграждането на соларния парк бяха забавени, за да може да се осъществи преместването на животните“, разказаха от БДЗП.

От дружеството коменти­рат, че реализацията на нови соларни паркове би трябвало да се насочи към урбанизира­ни зони и нарушени терени в близост до населените места, където и потреблението на електроенергия и загубите по преносната мрежа са най-мал­ки.

Преди дни от БДЗП съобщи­ха, че за първи път в България вече има земя под закрила – 29 дка. на територията на Южен Сакар, закупени със средства от дарителска кам­пания на дружеството. На те­риторията, в близост до Топо­ловград и Свиленград, ще се полагат грижи за три световнозастрашени вида: царски орел, ловен сокол и европей­ски лалугер.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ