НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Рибните ресурси на река Нил се топят застрашително

нил

Тенденцията на сериозен спад на рибните ресурси в река Нил продължава и това е не само вследствие на прекоме­рен улов. Проведено поредно изследване на учени показва, че много зле влияят промените в климата и повишаващите се температури. И това при липса на отговорно държавно упра­вление, което да вземе адек­ватни мерки.

И в двете големи афри­кански държави, през които преминава реката, Судан и Египет, са притеснени от обедняването на Нил. Много рибари, които години наред са си изкарвали прехраната с лодката и мрежите в нея, вече са се отказали от занаята и са потърсили други начини на препитания. А най-верните на професията продължават да се трудят, но влагат все пове­че усилия за все по-малко улов в мрежите.

нил

Съдете сами по изнесената статистическа информация от Министерството на животин­ските ресурси и рибарството в Судан. През този век връх в добивите от реката е отбе­лязан през 2012 г., когато са уловени 87 хил. тона риба. От тогава до днешни дни уловът постоянно намалява, за да стигне до едва 42 хил. тона през миналата година.

Изследване на Института за изследване на околната сре­да на университета в Хартум установи, че повишаването на годишните температури през последните две десетилетия е довело до спад както в улова на риба, така и в броя на видо­вете риби, наблюдавани в еко­системата на Нил.

Проф. Елагба Хадж Али Мохамед, от Университета в Хартум, експерт по рибата и рибните ресурси в Нил, заяви: „Локалните загуби на ключови видове и цялостното намаля­ване на биоразнообразието ясно показват последствията от Глобалното затопляне и общо засушаване на африкан­ския континент. Това е сериоз­на заплаха за продоволствена­та сигурност и икономиката на цялата страна…“

Нил е голяма река в севе­роизточната част на Африка, най-дългата в света по посто­янно течение с дължина 6853 км, включваща притоците Бели Нил и Кагера. Протича през Су­дан и Египет, пресича пустиня­та Сахара от юг на север и се влива в Средиземно море.

Ивайло ДИМИТРОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ