ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

FACE и ЕС през последните 5 години

Тъй като 80% от закони­те, касаещи околната среда, идват от централата на ЕС в Брюксел, Съюзът има ог­ромно значение за 7-те млн. европейски ловци. Сътрудни­чеството между FACE и Евро­пейската комисия се корени в конструктивния диалог. По време на срещата на двете организации на 23 май FACE препотвърди своя ангажи­мент да помага за по-доброто прилагане на Европейските директиви за птиците и ха­битатите и обясни как тези директиви могат да работят по-ефективно, за да развият устойчивите ловни практики.

Представителите и на две­те организации се съгласиха за нуждата от много по-нап­редничава Обща селскосто­панска политика след 2020 г. FACE също така привет­ства новия проект на ЕК за селскостопанските хабитати на птиците, който трябва да подпомогне популациите на дребния дивеч.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ