ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Великобритания – Застрашените видове и трофейният лов

В средата на май Британ­ската служба по околна среда, храни и селски райони беше домакин на конференция на тема „Трофеен лов“. Тя пред­хождаше политически дебат на същата тема. На срещата при­съства и генералният секре­тар на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC). Делегатите отбелязаха значимостта на трофейния лов за опазването на застраше­ни видове диви животни и за осигуряването на поминък на местните общности в отдале­чени райони по света.

В основата на разговорите, отнасящи се до трофейния лов, беше Африка. За съ­жаление на организаторите на срещата не присъстваха представители на голям брой правителства или организации от Черния континент. Въпреки това представителството на CIC до голяма степен донесе нужната представителност на африканските държави. В бъдеще се очаква още по-се­риозна подкрепа за бедните местни общности, чиито райо­ни се обитават от застрашени видове.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ