ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Икономическа иници­атива за дивия свят в Аф­рика

В края на юни представи­тели на повече от 30 афри­кански страни участваха в конференция в зимбабвий­ски курорт в близост до най- големия водопад в света Виктория. Тя даде началото на общи икономически фору­ми между Африканския съюз и Обединените нации, пос­ветени на дивия свят. Един от най-важните резултати от срещата беше стартирането на „Икономическа иници­атива за дивия свят в Аф­рика” – проект, ръководен от Африка, който е насочен към свързването на частния сектор с националните пра­вителства и местните общ­ности за създаването и фи­нансирането на инициативи, съвместими с опазването на дивия свят, които постоянно да доставят икономически, социални и екологични пол­зи на държавите, хората и околната среда.

12 от 30-те държави бяха предварително одобрили декларация, която да пред­ставят на участниците в срещата. Ето част от нея:

„Ние, представителите на 40 местни общности от 12 африкански държави, се срещнахме преди Икономи­ческия форум за дивия свят на Африка, за да споделим истории от нашия бит, за който са се грижили наши­те прадеди от вечни вре­мена като неделима част от културата, традициите и икономиките на нашите об­щества. Ние дискутирахме ролята на общностите за бъдещето на континента. Ние сме предната защитна линия за опазване на при­родните ресурси и основата за водене на борба срещу незаконната търговия с про­дукти от дивия свят.

Ключов компонент от по­тенциала на Африка е би­оразнообразието и иконо­миката, базирана на дивия свят. Те са конкурентно пре­димство за борба с бедност­та и дават възможност за изграждане на здрави общ­ности. С оглед на бързите промени, с които се сблъск­ва Африка, по отношение на нарастващата бедност и неравенство, и под влияние­то на климатичните промени и променящ се ландшафт, се налагат спешни мерки за противопоставяне на тези заплахи.

Основните цели за бъде­щето са следните:

-Намаляване на бедност­та на домакинствата;

-Превръщане на дивия свят в икономически мотор на дивия свят;

-Постигане на самодос­татъчност и осигуряване на необходимите права на хо­рата;

-Развиване на силни общ­ностни институции, които да управляват устойчивостта на дивия свят.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ