ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Дивечовите хабитати – Основна цел в ОСП 2020

На 18 ноември министрите на държавите от ЕС, участващи в комисията „Земеделие и развитие на селските райони”, се срещнаха в Брюксел, за да обсъдят Общата селскостопанска политика /ОСП/ след 2020 г. За Федерацията на европейските лов­ни асоциации /FACE/ ОСП e изключително важен ин­струмент за селските региони в Европа. За съжале­ние настоящата ОСП има силен негативен ефект върху селското стопанство, биоразнообразието и статута на много видове диви животни, някои от които обект на лов. Това е валидно най-вече за сел­ските райони.

FACE, която представля­ва интересите на повече от 7 млн. европейски ло­вци, поддържа мнението на комисията „Земеделие и развитие на селските ра­йони” за „по-високи цели по отношение на селското стопанство”, което да до­веде до възстановяване на естествените дивечови хабитати. От това следва министрите на земеделието да осъзнават, базирайки се на детайлна научна инфор­мация, нуждата от значими подобрения на ОСП в сфе­рите на околната среда и различни аспекти, свързани с климатичните промени.

В този контекст FACE на­стоява за постигане на осе­заеми резултати в най-крат­ки срокове и за по-добро насочване на директните плащания, с които се под­държа биоразнообразието. Основната цел е да се нало­жи методология, обвързана директно с резултатите.

За да се подпомогне устойчиво развитие на би­оразнообразието, трябва да се въведе минимален процент за зони за разви­ване на алтернативни на­саждения в рамките на об­работваемите площи. FACE настоява за минимум 7 %. Въвеждането на въпросна­та мярка ще намали зави­симостта от пестициди и ще подпомогне опрашването, като по този начин ще се увеличи виталността в це­лия селскостопански отсек. Научните изследвания в об­ластта дори показват нужда от 10% „природа” в рамките на земеделските площи.

FACE също така поддър­жа идеята за незабавна отмяна на регулациите, позволяващи селскосто­панските производители да премахват важни естестве­ни хабитати.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ