ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Руснаците с нов закон за любителския риболов

След няколко години на де­бати, протакане и отлагане, Държавната дума на Русия прие нов закон за любител­ския риболов, който влезе в сила от началото на тази го­дина. Правителството реши, че като масова и обществено полезна дейност, риболовът трябва да си остане достъ­пен за широките маси и да не се налага допълнително за­плащане. Никой няма право да събира такси на рибарите по обществени водни обекти независимо по какви причи­ни.

И въпреки този важен ас­пект от закона, касаещ руски­те риболовци, в текстовете има доста подводни камъни. Забранено е да се извършва риболов във всякакви защи­тени зони със статут на При­родни паркове от национал­но или регионално значение, територии, предназначени за военни цели, както и по обек­ти за развъждане на риба. Е, по някои частни водоеми няма как да се избегне за­плащането, но такива случаи ще се сведат до минимум.

Запазва се възможността всяка област сама да опре­деля лимитите за максима­лен дневен улов, режимът на забрана през размножител­ния период на рибите, както и други специфични правила и изисквания по отношение на любителския риболов.

Специално внимание се обръща на подводния ри­болов, където се въвеждат редица рестрикции. Той ще е забранен по места, където са обособени зони за отдих и има засилено човешко при­съствие. На подводничарите е забранено ползване на ак­валанг, ехолоти и други елек­тронни устройства. Харпун може да се ползва само под водата, но не и на повърх­ността или от брега.

Законът отделя голямо внимание по отношение на всякакви бракониерски от­клонения. Наказанията са драстично завишени. За различни нарушения от лю­бители риболовци ще се за­плащат глоби в размер от 2 до 5 хиляди рубли. Крупното бракониерство (с мрежи, хи­микали, взривни вещества или ел. устройства) ще се санкционира с лишаване от свобода до 2 години и глоби от 300 до 600 хиляди рубли.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ