ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЕС: Рибарството изисква компенсации заради коронавируса

Европейският риболовен сектор поиска от еврокомиса­ря по околната среда, океани­те и рибарството Вирджиниус Синкевичиус да предприеме спешни и адекватни мерки за противодействие на социал­но-икономическото въздейст­вие, причинено от връх­летялата ни епидемия от коронавирус.

С оглед на взетите драстич­ни мерки по ограничаване на заразата във всички страни от Европейския съюз и минима­лизирането на движението на хора и стоки, се наблюдава и неизбежен отлив от рибните пазари. Неусвоената рибна продукция води до излишък и това ще наложи свиване или дори прекратяване на риболовната дейност. В тази ситуация риболовният сектор счита за приоритет Комисарят по околната среда, океаните и рибарството на Европейската комисия да информира както правителствата, така и сама­та индустрия за европейска­та финансова помощ, с която разполага. А също и по какви механизми ще се предвижда евентуална компенсация, за да се опази секторът от фа­лит. Освен това е необходимо да се предприемат допълни­телни и извънредни мерки за компенсиране на иконо­мическите загуби в случаите, когато тези източници на фи­нансиране са недостатъчни в дългосрочен план или не се предоставят на национално ниво.

Хавиер Гарат, президент на Europêche сподели: „Преживяваме безпреце­дентна криза и вече няколко държави, включително Ис­пания, реално виждат от­рицателното икономическо въздействие от мерките за предотвратяване на разпрос­транението на коронавируса в риболовния сектор. Значител­ното намаляване на търсене­то и цената на рибните про­дукти ще доведе до това, че много рибари ще бъдат при­нудени да спрат дейността си Затова е необходимо спешно мобилизиране на финансови­те ресурси за подпомагане на сектора“.

Животът и здравето на хо­рата в риболовния бранш е важен и е от първостепенно значение, но още отсега тряб­ва да се мисли за времето, когато кризата ще отмине. Да не се окаже, че голяма част от рибарите в Евросъюза вече ще са безработни и без реал­ни доходи.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ