ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ФИПС с нови корекции на състезателния календар

Във връзка с продължа­ващата пандемия на вируса COVID-19 и мерките за сигур­ност, Световната федерация по спортен риболов в сладки води ФИПС взе следните ре­шения за предвидените през 2020 г. световни и европейски първенства, касаещи участие­то на отбори от България:

Световно първенство по улов на хищна риба от брега с изкуствени примамки – Пор­тугалия, 25 и 26 април 2020 г. – Шампионатът е анулиран за 2020 г. и ще се проведе през 2021, като остава за провеж­дане на същото място, стига федерацията на Португалия да приеме организирането му. В противен случай първен­ството ще се проведе в Бъл­гария съобразно календара за 2021 г.

Световно първенство по фидер за клубове – България, 30 и 31 май 2020 г. – Шампио­натът е отложен за 24 и 25 ок­томври 2020, потвърждава се провеждането му в България на гребния канал в Пловдив

Световно първенство за нации и клубове по риболов на пъстърва с естествени примамки – Франция, 21 и 21 юни 2020 – Шампионатът е анулиран за 2020 г. и ще се проведе през 2021, като оста­ва за провеждане на същото място, стига федерацията на Франция да приеме организи­рането му. В противен случай първенството ще се проведе в Хърватия съобразно календа­ра за 2021 г.

Световно клубно първен­ство по риболов на плувка – Сърбия, 27 и 28 юни 2020 г. – Шампионатът трябва или да бъде анулиран, или да бъде отсрочен за друга дата, която ще сe определи допълнител­но. В случай, че все пак ще се проведе на по-късна дата, ор­ганизацията отново ще бъде поверена на федерацията на Сърбия, в същия град и на същото място. Ако няма така­ва възможност, шампионатът ще бъде анулиран за 2020 г. и отложен за провеждане през 2021 г. Организацията ще бъде възложена на съща­та федерация, а в случай на невъзможност ще бъде възло­жена на Белгия според кален­дара за 2021 г.

Световно първенство по фидер за нации – Франция, 11 и 12 юли 2020 г. – Шампиона­тът ще бъде анулиран или от­ложен за друга дата, която ще се определи допълнително. В случай на провеждане, той ще се състои в друга страна, тъй като федерацията на Франция вече отказа да го проведе. Ако няма възможност за провеж­дането му, шампионатът ще бъде анулиран за 2020 г. и насрочен за 2021 г., като орга­низацията ще бъде възложена отново на Франция. В случай на отказ, шампионатът ще бъде поверен на Украйна съ­образно календара за 2021 г.

Европейско първенство на плувка – Португалия, 25 и 26 юли 2020 – Шампионатът е анулиран за 2020 г. и ще се проведе през 2021, като оста­ва за провеждане на същото място, стига федерацията на Португалия да приеме орга­низирането му. В противен случай първенството ще се проведе в Унгария съобразно календара за 2021 г.

Що се касае до останалите първенства от календара за 2020 г., засега те остават на същите дати, но под условие. На 15 май ФИПС ще публику­ва официалното си станови­ще, касаещо следните шампи­онати:

Световно първенство на плувка за нации – Италия, 12 и 13 септември 2020 – Пескиера дел Гарда, канал Минсио

Световно първенство по улов на шаран – Украйна, 23 до 26 септември 2020, Област Прилбиши, езеро Тридент

Световно първенство по фидер за клубове – България, 24 и 25 октомври 2020 – Гре­бен канал, Пловдив

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ