ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Европейските ловци с ключова роля в новата Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие

face

На 20 май беше публикувана Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г., която очертава плановете за справяне с кризата с биологичното разнообразие през следващото десетилетие в Европа и спомага за изпълнение на глобалните ангажименти съгласно Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и целите за устойчиво развитие.

Първият елемент на стратегията е да се увеличи площта на защитените земи в ЕС до 30% (от 26% в момента), включително делът на строго защитена земя на национално ниво. Досега мрежата на ЕС Натура 2000 постигна добри резултати, но се нуждае от по-добро прилагане и подкрепа от местните общности. Ще бъдат необходими грижи, за да се обърне тенденцията на загуба на биологично разнообразие. Поради тази причина Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) приветства по-иновативни действия за опазване на природата в по-широк план.

Microsoft с компютърна система за биоразнообразие

Европейските директиви за птиците и местообитанията остават подходящи инструменти за опазване и управление на дивата природа, включително за устойчиво ползване. Изпълнението им трябва да се основава на научни принципи и надеждни доказателства. Първите резултати от докладите съгласно Директивата за местообитанията показват, че само 15% от оценките на местообитанията са благоприятни. Този процент е малко по-нисък, отколкото в предишните доклади, и далеч зад целта, определена в Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. Ключова цел за 2030 г. е поне 30% от местообитанията да достигат благоприятен природозащитен статус или поне да показват положителна тенденция.

FACE със задоволство констатира ясните действия за опазване на биоразнообразието в земеделските земи във връзка с ревизираната Обща селскостопанска политика (ОСП), която ще бъде от полза за малките популации от дивеч като сивата яребица и заека подземник, които намаляват с тревожна скорост.

Д-р Дейвид Скалан, генерален секретар на FACE, заяви:

„Стратегията е всеобхватна и FACE много се надява целите да бъдат постигнати и резултатите да осигурят биоразнообразие. Европейските ловци са и ще продължат да работят усилено за насърчаване и опазване на биоразнообразието. FACE ще извърши по-задълбочен анализ от всички аспекти на стратегията за биологично разнообразие “.

FACE ще продължи да призовава ЕС за по-голямо признание на ролята на ловците в изпълнението на целите за биологичното разнообразие. Освен това, FACE призовава за по-голямо разбиране на значението на лова за 7 милиона европейци и неговия принос за природата и обществото.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ