НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Австрия и Германия – Сериозни нарушения в опазването на алпийската коза

алпийска коза

Наскоро завършило проучване показ­ва, че в Австрия и Германия има сериозни нарушения при опазването на алпийската дива коза. Изследването е съвместно дело на Германската фондация за дивата приро­да и Международния съвет за лова и опаз­ване на дивеча (CIC). Алпийската дива коза е със специален защитен статут според регулациите на ЕС и e вписан в Бернската конвенция. Във въпросното изследване се посочва, че начинът на мониторинг на популациите на вида се различава в твър­де голяма степен при отделните държави. Докато Франция, Италия и Словения оценя­ват числеността на базата на провеждана регулярно таксация, Германия и Австрия докладват на ЕС само данни от отстрела на алпийски диви кози.

Директорът на Германската фондация за дивата природа Хилмар Фрайер фон Мюн­хаузен отбелязва следното: „Страните от ЕС, в които попадат части от Алпите, са задължени да провеждат постоянен мо­ниторинг и да правят регулярна оценка на запасите от дива коза. На нея може да се ло­вува само когато числеността на запасите е достигнала определени нива, позволяващи категоризация „незастрашен вид”. За съжа­ление, специално в германската провинция Бавария отстрелът на дива коза в послед­ните години е твърде висок, за да може да се предположи, че той е обоснован.” Това е и конкретната причина да се настоява за изключително внимателно оценяване на запасите специално в Бавария в бъдеще. Специалистите, участвали в проучването, изказват обосновани критики и срещу ме­тодологията, използавана в Австрия, като посочват, че подобна практика на отчитане само на отстрела минимизира положител­ната роля, която биха могли да имат ловци­те в опазването на алпийската дива коза.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ