ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

FACE подкрепя новата инициатива на ЕС „От фермата до вилицата”

инициатива

На 20 май Европейската ко­мисия представи две основни свои стратегии – едната е за биологичното разнообразие, за която вече писахме, а вто­рата носи наименованието „От фермата до вилицата” (Farm to Fork – F2F). И две­ те са част от т. нар. Зелена сделка на ЕС (EU’s Green Deal).

Сред основните цели на F2F са намаляване на ця­лостната употреба и риска от химически пестициди с 50 %, както и ограничаване на ползването на торове с 20 % до 2030 г. На органичното зе­меделие е отделено нужното внимание и неговото значе­ние получава необходимото признание. ЕК си поставя ам­бициозната задача до 2030 г. поне 25 % от земеделските земи да се обработват съо­бразно принципите именно на органичното замеделие.

Федерацията на евро­пейските ловни асоциации (FACE) приветства стратеги­ята F2F като основна стъпка, за да се гарантира целесъ­образна, здравословна, пи­тателна и висококачествена храна на жителите на Стария континент.

Както се подчертава в до­кумента, преминаването към устойчиво и целесъобразно земеделие ще се поддържа и от Общата селскостопапнска политика на ЕС, която тряб­ва да бъде в съобразена със Зелената сделка на ЕС. ОСП на ЕС следва да се използва като основа при изготвянето на земеделските политики на всички държави-членки. ЕК ще прилага мониторинг как точно се следват всички задължителни регулации, оп­исани в документа.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ