ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Последствията от Covid 19 – 100 млн. загуби за сафари индустрията

сафари

Наскоро публикувано про­учване показва, че световна­та сафари индустрия е загу­била около 100 млн. долара приходи поради анулирани резервации през настояща­та година. Общо 90% от на­правените резервации, кое­то се равнява на 8000 ловни дни, вече са отменени.

Развиващи се страни като Зимбабве са най-за­страшени от тази ситуация, възникнала като следствие от световната пандемия. Държави с подобен иконо­мически профил са особено зависими от дивата природа за получаване на приходи и за усвояване на средства за подпомагане на опазването. В слаборазвитите райони на Зимбабве племенните съвети и правителствените наместници по места вече изпитват невъзможност да финансират своите дейнос­ти, а и полагането на грижи за местното население се оказва непосилно. Приходи­те от операторите на ловни сафарита съставляват око ло 90 % от общите приходи в тези райони.

Коронавирусът COVID-19 и последвалите ограничения за пътуване вече оказват силно негативно влияние и вероятно ще доведат до драстичен спад в приходите от сафарита за дълъг пери­од в бъдеще. Към момента вече е регистрирано нама­ление на приходите със 70 %, което води до огранича­ване на достъпа до основ­ни здравни услуги, храна и вода. ­

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ