140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Полша – Ловците опазват тетрева със специална програма

полша тетреви

Защитените зони са важна част от политиката на Европейския съюз за опазването на природата. Въпреки че резултатът от тях не е еднозначен за биоразнообразието, принципите, на които се основава екологичната мрежа „Натура 2000“, са правилни. Те правят възможно взимането на решения да е базирано на нуждите на определена зона. „Натура 2000“ също така се основава на принципите на опазването на дивата флора и фау­на и устойчивото ползване. По този начин тя осигурява дълготрайно съв­местно съжителство между дивите животни и човека, като помага да се минимизират негативните ефекти от човешката дейност. Точно по тази причина няма генерална презумпция срещу лова в зоните по „Натура 2000“ съгласно директивите за природата на ЕС.

ОСП и Зелената сделка – тема на обширна дискусия

Във връзка с усилията на европейските държави да възстановят популациите на различни видове птици Фе­дерацията на европейските ловни асоциации (FACE) все­ки месец отличава различни инициативи на европейските ловци на своя сайт www.face. eu. През февруари FACE по­сочи като успешен проект този на Агенцията по горите на Полша, която се включи към мащабна инициатива за възстановяване на запасите от тетрев. Продължителнос­тта на въпросния проект е от 2017 до 2022 г.

През първата половина на 20-и век в Полша има­ло десетки хиляди тетреви, но през последните години числеността им намалява значително, като са останали около 200 мъжки екземпля­ра в изолирани територии. В проекта са включени 18 подразделения на Агенцията по горите и е осъществено национално сътрудничество с различни заинтересовани организации, в това число ловната гилдия.

Без активни дейности към момента тетревът на тери­торията на Полша щеше да е със съвсем минимална чис­леност. Във въпросния про­ект обаче, след включването на ловците, започва работа по опазване на хабитатите и намаляване на числеността на хищниците с фокус вър­ху лисицата и енотовидното куче. Програмата включва и разселване на 370 екземпля­ра между 2017 и 2020 г. Те заедно с дивите екземпляри вече са създали нова генера­ция тетреви, които са изклю­чително важни за цялостната популация на територията на Полша. Именно затова се извършва мониторинг на ця­лата територия в рамките на проекта. Така се оценява и успехът на цялостния проект.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ